Cysylltu â ni

Panel Heddlu a Throseddu Gwent
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ffôn: 01443 864267

Ebost: gwentpcp@caerffili.gov.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Croeso

O dan y Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae gan bob ardal Heddlu 'Panel Heddlu a Throseddu' i gynnal archwiliadau rheolaidd a chydbwyso ar berfformiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar ran y trigolion a'r Gymuned. Mae hefyd yn ofynnol i'r Comisiynydd ymgynghori â'r Panel ynghylch eu cynlluniau a'u cyllideb ar gyfer plismona, yn ogystal â lefel treth y cyngor a phenodi Prif Gwnstabl.

Yn 2012, crëwyd Panel Heddlu a Throseddu Gwent. Mae'r Panel yn cynnwys 12 o aelodau etholedig a enwebir gan bob awdurdod lleol yng Ngwent a hefyd o leiaf dau aelod annibynnol.

Yng Nghymru, bydd Comisiynwyr yr Heddlu yn gyrff cyhoeddus annibynnol ac yn gyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Cartref. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn darparu gweinyddiaeth a chefnogaeth i Banel Heddlu a Throseddu Gwent.

Cadeirydd presennol y Panel Heddlu a Throseddu Gwent yw'r Cyng John Guy o Gyngor Dinas Casnewydd. Yr Is-gadeirydd presennol yw'r Cyng Frances Taylor  o Gyngor Sir Fynwy.

Mae'r Panel Heddlu a Throseddu Gwent yn awyddus i glywed eich barn ac i ymgysylltu â thrigolion, dilynwch ni ar Twitter @Gwentpcp.

Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol

  • 18 Mawrth 2016, 10am
  • 17 Mehefin 2016, 10am

Papurau Cyfarfodydd