Cysylltu â ni

Panel Heddlu a Throseddu Gwent
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ffôn: 01443 864267

Ebost: gwentpcp@caerffili.gov.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Rôl y Panel Heddlu a Throseddu

Rôl y Panel Heddlu a Throseddu yw cefnogi a herio Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Yn benodol, rhaid i'r Panel Heddlu a Throseddu: -

  • Gefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent i weithredu eu swyddogaethau'n effeithiol
  • Adolygu Cynllun Heddlu a Throseddu drafft blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
  • Adolygu cyllideb drafft blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
  • Adolygu a chraffu penderfyniadau a gweithredoedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
  • Os oes angen, adolygu'r penodiad arfaethedig neu gael gwared ar y Prif Gwnstabl
  • Lunio adroddiadau a gwneud argymhellion i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn ôl yr angen
  • Adolygu penodiad arfaethedig Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac uwch swyddogion

Gallwch gael gwybod mwy am rôl y Panel a'i weithdrefnau gweithredu yn ei Gylch Gorchwyl a Rheolau Gweithdrefn drwy ddewis y ddolen isod.